Jezik i politika u bivšoj Jugoslaviji

Will Firth

Novoformiranim državama u poslijeratnoj situaciji pitanja jezika i lingvistike često su manje važna od konsolidacije vojske i administracije, osiguranja granica, omogućavanja komunikacije, proizvodnje neophodnih sirovina i energenata kao što su žito, ugljen, čelik, struja i slično. To je bio slučaj i sa Federativnom Narodnom Republikom Jugoslavijom, formiranom 1946. godine. Parlamentarni izbori, na kojima je Narodni front predvođen komunistima osvojio sva mjesta u parlamentu, održani su u novembru 1945., a vlada Komunističke partije Jugoslavije uspostavljena je 1946. Nakon reformi u 1953., Jugoslavija je eksperimentirala s idejom ekonomske decentralizacije i samoupravljanja, gdje su radnici mogli donositi odluke o vođenju tvornica u kojima su radili te su sudjelovali u dijeljenju viška prihoda. Uloga Partije u društvu promijenila se iz monopolizatora moći u ideološkog vođu. Rezultat toga je bila promjena imena Partije u Savez komunista Jugoslavije. 1963. država je preimenovana u Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Continue reading

Language and Politics in Ex-Yugoslavia

Will Firth

For a newly formed state in a turbulent postwar situation, questions of language and linguistics are often less important than consolidating an army and administration, securing the borders, ensuring communications, producing essentials such as grain, coal, steel, electricity, and so on. This was the case when the Federal People’s Republic of Yugoslavia was formed in 1946. Parliamentary elections had been held in November 1945, at which the communist-led National Front secured all the seats, and a government of the Communist Party of Yugoslavia was established in 1946. After reforms in 1953, Yugoslavia experimented with ideas of economic decentralisation and self-management, where workers had input into the policies of their factories and shared a portion of any surplus revenue. The Party’s role in society shifted from holding a monopoly of power to being an ideological leader. As a result, the name of the Party was changed to the League of Communists of Yugoslavia. In 1963, the country itself was renamed the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

Continue reading