Kako (ne) kritizirati: Demistificiranje anti-imperijalističkog narativa o raspadu Jugoslavije

Our baba doesn’t say fairy tales – Atina

Facilis descensus Averni: Noctes atque dies patet atri ianua Ditis; Same revocation gradius superasque escape ad auras, Hoc opus, hic labor est [1]

Tekst koji slijedi predstavlja pokušaj promišljanja događaja vezanih uz raspad Jugoslavije. Cilj i sadržaj vezani su uz probleme za koje primjećujemo da opterećuju javnu sferu grčkog pokreta. Namjera nije da se izloži nekakva “istina”. Ona je kamen spoticanja od kojeg se odavno odustalo. Namjera je radije iznijeti specifičnu verziju nečega za što smatramo da predstavlja ulog u oblikovanje primjera i problema, koji bi nam u ovom trenutku mogli biti od koristi. Kada tvrdimo da imamo za cilj biti od koristi u sadašnjici, govorimo o ulogu u komunizam kao teorijskom istraživanju i praktičnom procesu, koji teži potpunom ukidanju vrijednosti kao društvenog odnosa,1 njegovu homogenizirajuću i disciplinirajuću funkciju, te ukidanju kapitalističke države. Također, iz iste perspektive i s istim ciljem, postavljaju se i pitanja historiografije, povijesti i logike. Koncept povijesti direktno je vezan uz značenje i formu subjekta koji tu povijest čita, te zauzvrat, s društvenim silama koje oblikuju sam subjekt: sile kapitalističkog društva i njegovih kontradikcija.

Continue reading

How [not] to do a critique: Demystifying the anti-imperialist narrative of the collapse of Yugoslavia

Our baba doesn’t say fairy tales – Athens

Facilis descensus Averni: Noctes atque dies patet atri ianua Ditis; Same revocation gradius superasque escape ad auras, Hoc opus, hic labor est [1]

The following text is an attempt to evaluate the events of the Yugoslav dissolution. Its scope and content are related to issues that we have seen occupy the Greek public sphere. It does not claim to deliver the “truth” – a long-lost stumbling block – but a specific version of what we think is more lucrative in drawing up examples or questions that may be useful to us today. When claim to be meaningful today, we are talking about the stakes of communism as a theoretical exploration and practical process, that is, the total abolition of value as a social relationship[1], its social homogenizing and dominating function and the capitalist state. Also, from the same point of view and with the same aim are the questions of historiography, history and logic. The concept of history is directly related to the meaning and form of the subject who reads this history, and in turn, with the social forces that shape the subject itself: the forces of capitalist society and its contradictions.

Continue reading