Disidenti i zatvor

Izricanje presude 1972, Jelka Kljajič, Pavluško Imširović, Milan Nikolić

U ovom političkom autobiografskom tekstu autorka piše o svom viđenju šezdesetosmaškog studentsko-disidenstkog miljea u Beogradu u periodu posle pubune iz ’68, i opisuje državnu represiju kroz koju je prošla zbog pripadnosti ovom miljeu. Tekst je originalno objavljen u časopisu Republika, a ovde ga prenosimo u skraćenoj verziji.

Jelka Kljajić-Imširović

Disidenti

Zaoštravanje represije odlučujuće je uticalo, po mom mišljenju, da se unutar studentskog pokreta pojave i ideje, bolje reći razmišljanja, o mogućnostima i strategijama otpora na “duže staze”. U krugu ljudi u kojem sam se kretala (družila), uglavnom studenata, ali ne samo studenata, smatrali smo da su revolucionarna teorija društva i revolucionarna radnička partija dve bitne pretpostavke i istovremeno činioci transformacije savremenog represivnog klasnog društva u istinsko socijalističko društvo. O kolikom broju ljudi je reč? Po mom sećanju, a dopuštam da ono nije sasvim pouzdano, u tom krugu – koristim namerno ovaj termin, a ne, recimo, pojam grupa – nije bilo više od 20-ak ljudi.

Naša idejno-teorijska stanovišta temeljila su se na Marksovom delu i marksizmu, stvaralačkom marksizmu, kako se tada govorilo, tj. marksizmu bitno različitom od sovjetskog, dijamatskog “marksizma”. Razume se, postojale su i značajne razlike u shvatanjima, i oko nekih bitnih marksističkih sadržinskih pretpostavki, i oko pojedinih marksističkih teoretičara i revolucionara. Na primer, za mene su dela Roze Luksemburg bila relevantnija za razumevanje i vremena u kojem je ona živela i naše savremenosti nego dela Lava Trockog. Za Pavluška Imširovića ona je bila veoma značajna ličnost kao revolucionarka, ali ne i kao teoretičarka revolucije. U skladu sa onom Lenjinovom ocenom da je Roza “i pored svih svojih zabluda bila orao revolucije”.1

Continue reading

Dissidents and Prison

Sentencing 1972, Jelka Kljajič, Pavluško Imširović, Milan Nikolić

In this autobiographical political text, the author writes about her experiences in the ’68 student dissent milieu in Belgrade in the period after the ’68 rebellions, and details the state repression through which she lives due to her affiliation with the milieu. The text was originally published in the newspaper Republika, while here we publish an abridged version.

Jelka Kljajić-Imširović

Dissidents

The worsening of repression decisively influenced, in my opinion, within the student movement a rise of ideas, better said as thinking about the possibilities and strategies of resistance in the “long term.” In the circles I was moving in, primarily those of students, but not only students, we thought of revolutionary social theory and the revolutionary workers party as two important assumptions and, at the same time, factors of transformation from the contemporary repressive class society into a true socialist society. What number of people are we talking about? By my recollection, and I admit that it may not be completely reliable, in that circle – I use this term deliberately, and not, for example, the term “group” – there were no more than about 20 people. Our ideological and theoretical standpoints were based on Marx’s works and Marxism, creative Marxism, as it was called at the time, and also Marxism separate from Soviet, hardline “Marxism.” It is understood that there were significant differences in perceptions, and around some important Marxian conceptual assumptions, between some Marxist theorists and revolutionaries. For example, I thought the works of Rosa Luxemburg were more relevant to understand and that the time in which she lived were more applicable to our contemporary life than the works of Leon Trotsky. For Pavluško Imširović, she was important as a revolutionary, but not as a revolutionary theorist. He was in line with Lenin’s assessment that Rosa was “despite all her misconceptions, the eagle of the revolution.”[1]

Continue reading