Savremena istorija Kosova

Damjan Pavlica

Ovo istraživanje se usredsređuje na 20. vek, na period jugoslovenske istorije Kosova, sa posebnim osvrtom na srpsko-albanski sukob. Hteo sam da saznam kako je Kosovo ušlo u Jugoslaviju i kako je iz nje izašlo. Nastojao sam da se upoznam sa gledištima srpskih/jugoslovenskih, albanskih, zapadnih i ostalih autora. Otkrio sam da, kao što to obično biva sa etničkim sukobima, istina nikada nije na jednoj strani. Dominacija na Kosovu se nekoliko puta smenjivala, a nasilje dominantne etničke grupe povlačilo je još nasilja, koje je često nasumično pogađalo dati etnos nakon gubitka dominacije.

Cilj ovog rada je da doprinese većem razumevanju kosovskog problema u Srbiji i da osvetli neke manje poznate aspekte njegove istorije.

Continue reading

Contemporary History Of Kosovo

Damjan Pavlica

This research focuses on the Yugoslav history of Kosovo in the 20th century, especially on the Serbian-Albanian conflict. I wanted to find out how Kosovo entered Yugoslavia and how it left. I endeavored to acquaint myself with the views of Serbian/Yugoslav, Albanian, Western and other authors and discovered that, as is usual with ethnic conflicts, the truth is never one sided. Dominion over Kosovo changed hands a few times, and the violence of the dominant group always bred more violence, often against the group that had lost its dominant position.

The goal of this work is to contribute to a greater understanding of the Kosovo problem in Serbia and shed light on certain lesser known aspects of its history.

Continue reading